Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки "Магістр" зі спеціальності 050701. 01 "Електричні станції" Факультет електроенергетикиМіністерство Освіти і науки, молоді та спорту України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В. Грабко

« 01 » березня 2011р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки "Магістр" зі спеціальності 8.050701.01 "Електричні станції"


Факультет електроенергетики

Кафедра електричних станцій та систем


Вінниця 2011

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ВИМІРЮВАННЯ

1.1. Миттєве, діюче і середнє значення синусоїдальних величин.

1.2. Представлення синусоїдальних величин комплексними числами.

1.3. Еквівалентні перетворення в електричних колах.

1.4. Взаємна індуктивність.

1.5. Активна і реактивна потужність в колах синусоїдального струму.

1.6. Закони Кірхгофа.

1.7. Резонанс напруг.

1.8. Резонанс струмів.

1.9. Метод контурних струмів.

1.10. Метод вузлових потенціалів.

1.11. Метод накладання.

1.12. Перехідні процеси в лінійних колах. Закони комутації.

1.13. Трифазна система з нейтральним проводом.

1.14. Трифазна система без нейтрального проводу.

1.15. Випрямлення змінного струму.

1.16. Методи вимірювання напруги, струму, потужності та електроенергії.

1.17. Стаціонарне електричне поле. Основні поняття, закони та характеристики.

1.18. Стаціонарне магнітне поле. Основні поняття, закони та характеристики

1.19. Змінне електромагнітне поле. Основні поняття, закони та характеристики.


^ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

2.1. Основні елементи конструкції силового трансформатора та їх призначення.

2.2. Заступна схема двохобмоткового трансформатора та фізичний смисл її параметрів.

2.3. Конструкція і принцип роботи трифазного асинхронного двигуна.

2.4. Конструкція і принципи роботи трифазного синхронного генератора.

2.5. Механічна характеристика асинхронного двигуна.

2.6. Способи синхронізації генератора з електричною системою; навантаження генератора активною та реактивною потужностями після його вмикання на паралельну роботу з системою.

2.7. Принцип дії генератора і двигуна постійного струму.


^ 3. ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ

3.1. Фізична суть елементів електричної заступної схеми ЛЕП.

3.2. Векторна діаграма струмів і напруг для ЛЕП з навантаженням.

3.3. Баланс активної потужності і його зв`язок з частотою.

3.4. Основні показники якості електроенергії.

3.5. Баланс реактивної потужності і його зв`язок з напругою мережі.

3.6. Регулювання частоти в електроенергетичній системі.

3.7. Компенсація реактивної потужності.

3.8. Методи регулювання напруги в електричних мережах.

3.9. Особливості розрахунку ЛЕП 330 кВ і вище.

3.10. Рівняння вузлових напруг.

3.11. Методи розв`язання лінійних рівнянь вузлових напруг.

3.12. Методи розв'язання нелінійних рівнянь вузлових напруг

3.13. Режими роботи нейтралі 0,4 750кВ.


^ 4. ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ

4.1. Призначення, вимоги та структура РЗ.

4.2. Класифікація, конструктивне виконання та основні характеристики електромеханічних реле.

4.3. Використання напівпровідникової елементної бази в РЗ. Типові схеми та їх властивості.

4.4. Використання інтегральних мікросхем в РЗ. Типові схеми на ОП та їх властивості.

4.5. Максимальні струмові захисти, їх різновиди, схеми з`єднання та характеристики.

4.6. Дистанційний захист. Класифікація, схеми виконання та характеристики.

4.7. Диференційний захист. Класифікація, схеми виконання та характеристики.

4.8. Алгоритмічні схеми автоматичних систем та правила їх перетворення. Передавальні функції статичних і астатичних САК.

4.9. Якість систем автоматичного керування. Показники якості. Методи аналізу якості.

4.10. Стійкість систем автоматичного керування. Визначення стійкості. Умови стійкості. Критерії стійкості.

4.11. Динамічні характеристики ланок та систем автоматичного керування.

4.12. Основні принципи керування систем автоматичного регулювання.


^ 5. ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ

5.1. Технологія виробництва електроенергії на КЕС та їх особливості.

5.2. Технологія виробництва електроенергії на АЕС та їх особливості.

5.3. Технологія виробництва електроенергії на ТЕЦ та їх особливості.

5.4. Технологія виробництва електроенергії на ГЕС, ГАЕС та їх особливості.

5.5. Відновлювальні джерела електроенергії.

5.6. Особливості роботи різних типів електростанцій в енергосистемі. Виконання графіків навантаження енергосистеми.

5.7. Особливості конструкції турбо- і гідрогенераторів. Системи охолодження генераторів.

5.8. Системи збудження синхронних генераторів.

5.9. Силові трансформатори та автотрансформатори. Їх режими роботи, навантажувальна здатність.

5.10. Методи обмеження струмів КЗ на електричних станціях і підстанціях.

5.11. Схеми електричних з`єднань розподільних установок станцій і підстанцій.

5.12. Системи власних потреб станцій і підстанцій. Їх особливості для станцій різних типів.

5.13. Робоче заземлення електричних ліній та пристроїв. Заземляючі пристрої.

5.14. Регулювання частоти і напруги на електричних станціях.


^ 6. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

6.1. Нагрівання провідників і апаратів в нормальних режимах та при КЗ. Термічна стійкість струмоведучих частин і апаратів.

6.2. Електродинамічні сили взаємодії струмоведучих частин апаратів. Електродинамічна стійкість провідників і апаратів.

6.3. Вимикання електричних кіл змінного і постійного струму. Відновлювальна напруга на контактах вимикача.

6.4. Електричні контакти.

6.5. Роз`єднувачі, короткозамикачі, вимикачі.

6.6. Вимикачі повітряні, елегазові, вакуумні.

6.7. Вимикачі масляні.

6.8. Комутаційні апарати на напругу до 1000 В.

6.9. Запобіжники з плавкими вставками.

6.10. Вимірювальні трансформатори струму.

6.11. Вимірювальні трансформатори напруги.

6.12. Розрахункові умови для вибору апаратів та струмоведучих частин.


^ 7. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ

7.1. Причини виникнення коротких замикань. Основні допущення при розрахунку струмів короткого замикання. Види коротких замикань. Наслідки дії струмів короткого замикання.

7.2. Перехідний процес в трифазних електричних колах. Визначення основних величин, які характеризують перехідний процес.

7.3. Практичні методи розрахунку струмів короткого замикання.

7.4. Метод симетричних складових.

7.5. Двохфазне коротке замикання. Двохфазне коротке замикання на землю.

7.6. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в електричних мережах до 1000 В.

7.7. Методи та технічні засоби оптимізації струмів короткого замикання.

7.8. Статична стійкість електричної системи.

7.9. Практичні і математичні критерії статичної стійкості. Метод малих коливань.

7.10. Динамічна стійкість. Критерії динамічної стійкості.

7.11. Метод послідовних інтервалів. Методи та технічні засоби підвищення стійкості електричних систем.


^ 8. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

8.1. Види подібності. Теореми подібності.

8.2. Способи визначення критеріїв подібності.

8.3. Критеріальне моделювання в задачах електроенергетики.

8.4. Статистичні методи в задачах електроенергетики.

8.5. Математичне моделювання елементів електричної системи.

8.6. Методи розв`язування систем лінійних рівнянь.

8.7. Методи розв`язування систем нелінійних рівнянь.

8.8. Методи лінійного програмування.

8.9. Методи нелінійного програмування.

8.10. Види програмного забезпечення.

8.11. Операційні системи. Еволюція операційних систем. Їх призначення, основні можливості і відмінності.

8.12. Мови програмування. Їх призначення, основні можливості і відмінності.

8.13. Пакети прикладних програм, їх призначення. Текстові редактори і процесори, їх можливості, призначення і відмінності.

8.14. Електронні таблиці Excel, їх призначення, можливості і використання.

8.15. Пакет прикладних програм "Mathcad", його призначення, можливості.


7244076372153071.html
7244155627122341.html
7244328253304089.html
7244381456465366.html
7244480578107044.html