Верховною Радою України". Разом із тим, відповідно до ч. 4 ст. 394, "закон

Захист прав іноземних інвесторів та інституції, що сприяють залученню інвестицій в українську економіку Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) Права іноземних інвесторів
Іноземні інвесторам гарантовано право діяти в умовах національного режиму інвестиційної діяльності. Згідно із статтею 394 Господарського кодексу України (ГК), “на території України щодо іноземних інвестицій встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, за винятками, передбаченими цим Кодексом, іншими законами і чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України”. Разом із тим, відповідно до ч.4 ст.394, “законом може бути обмежено або заборонено діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями в окремих галузях народного господарства або в межах окремих територій України виходячи з інтересів національної безпеки України”.

У статтях 397, 398 та 399 ГК обумовлено гарантії здійснення іноземних інвестицій, переказу та використання доходів від іноземних інвестицій, а також гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності. Іноземні інвестиції не підлягають націоналізації (ч.3 ст.397), органи державної влади не мають права реквізувати іноземні інвестиції, “крім випадків здійснення рятувальних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій” (ч.4 ст.397). До того ж, іноземні інвестори мають право на компенсацію збитків через незаконні дії або бездіяльність органів державної влади або місцевого самоврядування (ч. 5 ст.397). Іноземним інвесторам гарантовано “безперешкодний негайний переказ за кордон їхніх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах від здійснення інвестицій” (ч.1 ст.398). Якщо іноземний інвестор припиняє свою діяльність на території України, він “має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести місяців після припинення цієї діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою сторін” (ст.399).
^ Основні проблеми захисту інтересів іноземних інвесторів в Україні Відсутня стратегія підтримки залучення інвестицій
В Україні відсутня стратегія підтримки залучення інвестицій:

Невдачу політики ми пояснюємо такими чинниками:

У перерахунку на особу Україна залучила набагато менше іноземних інвестицій порівняно з іншими країнами Центральної та Східної Європи.
^ Поліпшення ділового середовища
Проблеми, що безпосередньо впливають на інвестиційну діяльність у всіх сферах економіки:

У довгостроковій перспективі уряд має продовжити стратегію забезпечення політичної, економічної та соціальної стабільності і передбачуваності. Досягнення цієї мети для інвесторів важливіше за надання податкових пільг або інших привілеїв. Урядова стратегія має передбачати такі кроки:
^ Інституції, що сприяють залученню іноземних інвестицій
Наприкінці 2005 року (згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2005 року) утворено Державне агентство України з інвестицій та інновацій . Завданнями цього органу визначено: “участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності; створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності”. 31 травня 2006 року до сфери управління Державного агентства інвестицій та інновацій було передано Український центр сприяння іноземному інвестуванню, заснований у серпні 2005 року (постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2005 року).

Український центр сприяння іноземному інвестуванню – незалежна й неприбуткова організація, фінансована з бюджету; Центр не є органом державної виконавчої влади. Мета діяльності Центру – сприяти залученню іноземних інвестицій в економіку України. Напрямки діяльності Центру визначені так: “сприяння залученню інвестицій в економіку України; створення привабливого інвестиційного іміджу України за кордоном; підтримка розвитку промислових зон та технологічних парків; покращення інвестиційного клімату в Україні”. Центр надає безкоштовні послуги наявним та потенційним іноземним інвесторам, консультуючи їх щодо питань започаткування та ведення бізнесу в Україні.
^ Завдання та функції Державного агентства з інвестицій та інновацій (Держінвестицій)
Основними завданнями Держінвестицій України є:

Держінвестицій України відповідно до покладених на нього завдань:
^ Завдання та функції Державного центру сприяння іноземному інвестуванню
Основним завданням Центру є інформаційна та організаційна підготовка інвестиційних проектів іноземних інвесторів за принципом “єдиного вікна”, досудове вирішення спорів між іноземними інвесторами та органами державної влади.

Завдання центру полягають у практичній реалізації державної інвестиційної політики України, виконання завдань державних органів виконавчої влади в сфері інвестиційної діяльності. Світовий досвід створення подібних організацій вказує на те, що така практика є ефективною, коли між державою та іноземним інвестором стоїть виконавець, якій знає нагальні потреби інвестора, може інформувати органи державної влади про прогалини в законодавстві, відсутність механізмів реалізації раніше поставлених завдань. На підставі недоліків, що були виявлені на практиці Центром інші органи державної влади можуть вдосконалювати існуюче законодавство, полегшувати процедурні питання, що в свою чергу призводить до поліпшення інвестиційного клімату країни.

В своїй роботі Центр спирається на досвід провідних держав світу, яки шляхом створення подібних до Центру установ значно підвисили інвестиційну привабливість та суттєво збільшили обсяг іноземних інвестицій до економіки своїх держав.

Важливим аспектом діяльності Центру є налагодження тісної співпраці з місцевими органами виконавчої влади, знання специфіки окремих регіонів України з метою надання іноземному інвестору найбільш повної інформації стосовно економічної ситуації в регіоні, особливостей інвестування у той чи інший регіон, спрощення роботи з місцевими органами виконавчої влади.

Досудове врегулювання спорів між іноземними інвесторами та органами державної влади, є функцією, яка значно полегшує процедуру вирішення спірних питань та дозволяє всім зацікавленим сторонам знайти компромісне рішення щодо спірного предмету, що в свою чергу підвищує довіру іноземних інвесторів до державних органів та формує позитивний інвестиційний імідж держави. Досудове вирішення спорів дозволяє полегшити формалізований судовий процес, що призводить до спрощення процедури звернень інвесторів та пошуку діалогу з органами державної влади.

Формування позитивного інвестиційного іміджу України на світовій арені дозволить не тільки залучити та суттєво збільшити обсяг іноземних інвестицій, а також сприяти встановленню іміджу України, як держави зі стабільним економічним становищем. Підготовка довідково-інформаційних та рекламних матеріали щодо інвестиційного іміджу України та поширює їх, у тому числі з використанням інтернету, є одним із приоритетних напрямків роботи Центру.
7274639924318926.html
7274717676832263.html
7274760202121163.html
7274813870121348.html
7274867525985362.html